ufabet

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การจัดการ HRM

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การจัดการ HRM ลดการทำงานลง

  1. รองรับการสร้างผังองค์กร ได้ตามลักษณะกลุ่มงาน เช่น สาขา – แผนก – แผนกย่อย – หน่วยงาน – ไซต์งาน เพื่อสามารถรองรับการสรุปค่าแรงของพนักงานแยกตาม แต่ละหน่วยงานและไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน หรือแยกตามแต่ละหน่วยงานและไซต์งานตามที่พนักงานสังกัดได้
  2. โปรแกรมมีหน้าจอสอบถามปฏิทิน งานของบุคคลากรเพื่อเตือนความจำและเพื่อบริการพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น สามารถสอบถามวันบรรจุ, สอบถามวันเกิด สอบถามใบอนุญาตทำงานหมดอายุ สอบถามยอดเงินคงค้างของพนักงาน เป็นต้น ซึ่งเพิ่มความสะดวกและง่ายในการค้นหา
  3. โปรแกรมมีหน้าจอข้อความแจ้งเตือน Alert เพื่อเพิ่มความสะดวกของฝ่ายบุคคลเพียงแค่กำหนดข้อความที่ต้องการแจ้งเตือนในแฟ้มพนักงาน จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อความ Alert ตามที่ฝ่ายบุคคลบันทึกไว้
  4. รองรับการบันทึกค่าแรงของพนักงานในแต่ละไซต์งาน แยกเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน เพื่อนำไปประมาณการต้นทุนของไซต์งาน

บริษัท อี – บิซิเนส พลัส จำกัด บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านบัญชีและบริหารงานบุคคล มานานกว่า 30 ปี จากประสบการณ์ของบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ที่พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปมายาวนาน ซึ่งเราได้มีโอกาสคลุกคลีกับการทำเงินเดือนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงกิจการมหาชน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราทราบถึงจุดที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการ

ufabet

ในด้านบริหารงานเงินเดือน ต้นทุนไซต์งานในด้านค่าแรง

โปรแกรมจะช่วยให้การทำงานของธุรกิจนี้ มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมกับประมวลผลให้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านบุคคลและตรวจสอบต้นทุนของค่าแรงพนักงานตามไซต์งาน ทำให้ทราบว่าแต่ละไซต์งานมีต้นทุนของค่าแรงพนักงานเท่าใด และนำไปวิเคราะห์ต่อในอนาคตได้ ทั้งนี้ฝ่ายบุคคลยังสามารถทำการคำนวณต้นทุนค่าแรง เปรียบเทียบกับผลประกอบการในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นหรือการสรุปขาด ลา มาสาย ประจำปีของพนักงาน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานประจำปีได้
ความหมายของคำว่า “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”

คำว่า “อสังหาริมทรัพย์” ในทางกฎหมาย ได้แก่ ที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่ติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น เช่น อาคาร บ้านเรือน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ หอพัก และสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีโฉนดและสิทธิครอบครองในที่ดินที่ไม่มีโฉนดที่ดิน

ความหมายของ ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่จะจำหน่ายและให้บริการภายใต้กฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์หรือกำไรจากการกระทำกิจกรรมนั้น ดังนั้น ความหมายของคำว่า “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” จึงหมายถึง การสร้างรายได้จากการขาย การ ให้เช่า การพัฒนาบริหาร ที่ดิน บ้าน และอาคารต่างๆให้เกิดรายได้ขึ้นมา


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ pescovegtimes.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated